Catedra de informatică:

 

Nume si prenume

Grad

Statut

Diriginte

Uriciuc Anca Mihaela

I

titular (sef catedra)

clasa a IX-a A

Macarescu Roxana

II

titular

clasa a XII-a E

Motrescu Raluca

definitivat

suplinitor

 

Mihalache Gabriela definitivat suplinitor  

Educaţie tehnologică

Nume si prenume

Grad

Statut

Diriginte

Ralea Valeria   titular